18 - 20 May 2016 in Prague

The website of last year conference can be found on 2015.czechtest.com


Test stack

I když je kolem nás mnoho napsáno, jak dělat automatizované testy, spousta těch které jsem poktal vymýšlí nástroje nové, které zdaleka nedosahuji takových kvalit, jakou si zasluhují nástroje a metodiky pro automatizované testy. Nevytvářejte nástroje nové, využívejte již hotové a naučte se je používat. Je poměrně zvykem že ne-vývojáři testeři píší automatizované testy nebo vymýšlejí frameworky pro automatizované testy, nebo jim předhazujeme nástroje pro skládání testů bez znalosti problematiky. Potřebujete v týmu SDET. Je obtížné psát automatizované testy či je spravovat, na testy které nejsou stabilní se pohlíží s tolerancí, metriky testů se získávají velmi složitě. Měli by jste velmi dobře vědět o možnostech vašeho test stacku a být připraveni na sběr a agregaci velkého objemu dat získaných z testů.

 

Although a lot has been written on the topic of automated tests, many people I met are inventing new tools, which are falling behind in qualities that the tools and methodologies for automated tests deserve. Do not create new tools, use ready-made and learn how to use them. It is quite often that non-developing testers write automated tests or inventing frameworks for automated testing with little knowledge of the issues. Your team needs SDET. It is difficult to write automated tests and manage them, unstable tests are viewed with tolerance and test metrics are obtained with difficulties. You should know very well about the capabilities of your test stack and get ready for collection and aggregation of large volumes of data obtained from the tests.

 

 

Radim Daniel Pánek, www.rdpanek.cz, Česká republika

SDET & Performance Tester, školím a mentoruji automatizaci testů, architekturu test stacku, píšu automatizované testy ve více jazycích, zkouším různé postupy a nástroje pro automatizované testy.

 

SDET & Performance Tester, training and mentoring test automation, test stack architecture, writing automated tests in multiple languages, trying different methods and tools for automated testing.