18 - 20 May 2016 in Prague

The website of last year conference can be found on 2015.czechtest.com


Driving Application Release by Quality Gates / Řízení kvality dodávek aplikací pomocí tzv. Quality gates

Cílem zmíněného projektu je zajistit dodání aplikace pro vývoj nového produktu / služby v Evropě (Praha, Ivry), na Mauriciu, atd.

Brány kvality (Quality gates) budou definovány v první fázi tohoto dílčího projektu.

 

Rozsah projektu je následující:

- Vymezení rozsahu dodávky, které dílčí části jsou zahrnuty.

- Vymezení akceptačních kritérií pro funkční i nefunkční části / požadavky, včetně jejich schválení příslušnými zainteresovanými stranami.

- Vytvoření projektového plánu se závislostmi, odpovědností a produkty / artefakty každého úkolu.

- Dodávka výrobků / artefaktů dle plánu projektu.

- Zajištění kvality všech částí projektu v souladu s definovanými akceptačními kritérii pro každou Quality gate.

 

Goal of mentioned project is to assure roll-out of application for production for new product/Service for Europe in locations Prague, Ivry, Mauricius, etc.

Quality gates will be defined in first phase of this sub-project.

 

The scope of this project is following:

- Definition of the scope of deliveries which are IN scope / OUT of scope.

- Definition of acceptance criterions for both Functional and Non-functional scope items / requirements incl. their approval by respective stakeholders.

- Development of project plan with dependencies, responsibilities and product(s) / artifact(s) of each delivery task.

- Delivery of products / artifacts according to project plan.

- Quality assurance of all deliveries against defined acceptance criterions for each quality gate.

 

Ivo Zelenka, Zelenka & Kovanic, Czech Republic

Software Engineering, Ian Somerwile

Testování Software, RonPatton

Řízení kvality softwaru, Roudenský, Havlíčková

Měření v systémech managementu jakosti, Jaroslav Nenadál